Współpracy przedsiębiorstwa z bankiem

 Współpracy przedsiębiorstwa z bankiem 

Bank jest instytucją, która dzięki swojemu charakterowi działalności oraz pełnionym funkcjom, ułatwia przedsiębiorstwom bieżące funkcjonowanie oraz realizację szeregu planów rozwojowych. Wprawdzie obowiązujące w Polsce przepisy nakładają obowiązek posiadania rachunku bankowego, nie może to oznaczać administracyjnego przywiązania podmiotu gospodarczego do określonego banku. Zgodnie z tymi przepisami od 1994 r. podmioty gospodarcze mają obowiązek posiadania rachunku bankowego. Dla osób zakładających przedsiębiorstwo istotne ważny jest zapis z art. 13. ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 17 grudnia 1999 r. z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem rachunek bankowy muszą posiadać przede wszystkim przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne, które zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych i handlowych. Dotyczy to również spółek cywilnych i osób fizycznych, które w związku z przekroczeniem pewnej granicy przychodu są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz tych jednostek, które prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów. 

Potrzebę stałej współpracy przedsiębiorstw z bankiem można rozpatrzyć z punktu widzenia podstawowych jego potrzeb związanych z prowadzoną działalnością. 

Należą do nich: 

1) bieżąca obsługa przedsiębiorstwa w zakresie różnorodnych operacji finansowych, 

2) możliwości korzystania z różnego rodzaju form gromadzenia wolnych środków pieniężnych, 

3) pozyskiwanie źródeł finansowania zarówno dla działalności bieżącej, jak i inwestycyjnej. 

Bieżąca obsługa przedsiębiorstwa realizowana jest głownie za pośrednictwem rachunku bieżącego. Rachunki bieżące są dla przedsiębiorstw ogniwem pośredniczącym w operacjach związanych z działalnością gospodarczą. Na rachunki te wpływają należności od odbiorców za sprzedane towary i świadczone usługi, podejmowane są z nich środki na zapłatę wynagrodzeń, a także pokrywane wszelkie zobowiązania. Mogą one służyć również do rejestrowania innych operacji (np. udzielanych kredytów w rachunku bieżącym). Posiadanie rachunku bieżącego jest zresztą jednym z istotnych warunków wsparcia finansowego ze strony banku, gdyż za jego pośrednictwem przekazywane są do dyspozycji klienta środki na działalność obrotową. 

Posiadanie rachunku bieżącego związane jest z bezpieczeństwem obrotu pieniądzem w formie bezgotówkowej oraz z wygodą dokonywania wszelkiego rodzaju rozliczeń oraz finansowania bieżącej działalności. Samo posiadanie rachunku uwiarygodnia istnienie jednostki jako podmiotu gospodarczego. Warunkiem uruchomienia rachunku jest, dostarczenie przez klienta i sprawdzenie przez bank właściwej dokumentacji podmiotu. 

Rachunek bieżący umożliwia bieżące lokowanie przejściowo wolnych środków pieniężnych i uzyskanie dochodów odsetkowych. Środki na rachunku bieżącym są, bowiem oprocentowane w znacznie niższej skali niż w przypadku zablokowania ich na określony czas. 

Istotne znaczenie ma również pośrednictwo banków przy przeprowadzaniu rozliczeń z zagranicą. Praktycznie nie jest możliwe, aby w rozliczeniach zagranicznych pominąć bank. 

Korzystające z pośrednictwa banku przedsiębiorstwo ma również możliwość lokowania wolnych środków na rynku pieniężnym, w postaci np. krótkoterminowych papierów dłużnych. Charakter tych instrumentów oraz zalety, w porównaniu z tradycyjnymi lokatami terminowymi (np. wysoka płynność środków, atrakcyjna wysokość odsetek, duże bezpieczeństwo takiej lokaty) sprawia, że możliwość nabycia za pośrednictwem banku tego typu walorów jest kolejnym argumentem potrzeby stałej z nim współpracy. Rynek pieniężny oznacza również dla dużych przedsiębiorstw możliwość pozyskania kapitału poprzez emisję własnych papierów dłużnych (dzięki pośrednictwu banku pełniącego funkcję organizatora emisji). Dotyczy to przede wszystkim zaciągania krótkoterminowej pożyczki bezpośrednio na rynku pieniężnym, poprzez emisję bonów komercyjnych, weksli inwestycyjno-terminowych itp. 

W dalszym ciągu jednak dla wielu przedsiębiorstw podstawą pozyskiwania kapitału ze źródeł zewnętrznych jest kredyt bankowy. 

Potrzeba uzyskiwania środków na finansowanie działalności powoduje, że kontakty z bankiem mają bardzo ważne znaczenie dla wielu przedsięwzięć gospodarczych. Ograniczony dostęp do kredytów bankowych utrudnia w praktyce funkcjonowanie przedsiębiorstwa, w niektórych sytuacjach może powodować zachwianie jego płynności finansowej, a niekiedy również doprowadzić do jego bankructwa. Występują jednak sytuacje, w których podpisanie z bankiem umowy kredytowej jest niezbędne dla istnienia jednostki. Dotyczy to kredytów na działalność eksploatacyjną, jak również dotyczących zamierzeń inwestycyjnych, związanych z powiększaniem lub modernizacją majątku trwałego (finansowanie zakupów nieruchomości, maszyn, urządzeń itp.). 

Warto również zwrócić uwagę, że poza tradycyjnym kredytem można – za pośrednictwem banku – skorzystać z innych form finansowania działalności. Możliwości te dotyczą usług, leasingowych oraz faktoringowych. 

Problem wyboru banku jest kwestią indywidualną. Każde przedsiębiorstwo może brać pod uwagę zupełnie inne czynniki, które w jego mniemaniu są podstawowymi miernikami atrakcyjności danego banku. Dla jednych przedsiębiorstw dogodnym bankiem będzie bank specjalistyczny świadczący usługi w zawężonym zakresie, ale z drugiej strony może to być przeszkoda dla przedsiębiorstwa działającego na wielu płaszczyznach. 

Tak, więc można stwierdzić, iż wybór odpowiedniego banku zależy od charakteru przedsiębiorstwa. 

W naszych realiach można wymienić wiele czynników, które decydują o wyborze banku przez przedsiębiorstwa. Jednak do najważniejszych z nich zalicza się: 

➢ bezpieczeństwo i prestiż, 

➢ szybkość i elastyczność, 

➢ lokalizacja, 

➢ aktywność oferty, 

➢ warunki cenowe, 

➢ profesjonalizm pracowników, 

Jednym z najczęściej podkreślanych czynników, którym przedsiębiorstwo kieruje się przy wyborze banku jest bezpieczeństwo banku. Przez bezpieczeństwo rozumie się tutaj posiadanie przez bank odpowiedniej płynności, gdyż to właśnie ona jest najczęstszą przyczyną upadłości banków na świecie. 

Jeżeli chodzi zaś o renomę to o pozycji rynkowej banku decyduje jego potencjał kapitałowy. Duży bank o krajowym lub międzynarodowym zasięgu budzi większe zaufanie niż banki małe, lokalne. 

W kwestii operatywności na szczególna uwagę zasługuje problem szybkości wykonywania zleconych transakcji oraz elastyczności decyzyjnej banku, czyli przekazywania wystarczających uprawnień na szczebel kontaktów z klientami. 

Jeżeli chodzi o szybkość realizacji zleceń to w dużym stopniu uzależniona ona jest od posiadanego przez bank systemu informatycznego. Duże znaczenie przy wyborze banku ma funkcjonujący w banku system ewidencji i automatyzacji operacji bankowych czy też możliwość korzystania z systemu bankowości elektronicznej. Dla przedsiębiorstw przeprowadzających transakcje zagraniczne ważnym kryterium wyboru banku jest posiadanie i funkcjonowanie w banku systemu międzynarodowego przekazu bankowego (np. SWIFT czy TERGET). Wysoko ceniona jest także możliwość korzystania i obsługi rachunku bankowego firmy za pomocą bankowości on-line. 

Duże znaczenie przy wyborze banku ma także nowoczesność szeregu usług finansowych jak i ciągłe aktualizowanie zakresu usług. Podmioty gospodarcze często podkreślają, że ważną rzeczą jest kompleksowa obsługa oraz zdolność banku do dostosowania oferty do potrzeb przedsiębiorstwa. Istotne jest również szybkie rozwiązywanie problemów związanych a operacjami finansowymi. 

Dla wielu przedsiębiorstw czynnikiem nabierającym coraz większego znaczenia jest wysokość prowizji i opłat bankowych. Szczególne znaczenie ma to dla jednostek małych i średnich. Dokonując analizy opłat przedsiębiorstwo powinno ją rozpatrywać w odniesieniu do dwóch głównych segmentów współpracy z bankiem: 

➢ koszty prowadzenia rachunku bankowego – występujące tutaj opłaty związane są właśnie z otworzeniem i prowadzeniem samego rachunku bankowego. Drugim ważnym elementem jest wysokość oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku oraz rozwiązania przyjęte do naliczania odsetek. Istotną rolę odgrywa wysokość opłat za różne zlecania płatnicze oraz za korzystanie z kart płatniczych, 

➢ koszty kredytowania działalności gospodarczej – dotyczy to prowizji pobieranych przez bank za udzielenie kredytu, poręczenia czy też wystawienie przedsiębiorstwu gwarancji. Ważnym elementem jest wysokość oprocentowania kredytu oraz sposób naliczania odsetek. Istotne dla podmiotów gospodarczych jest także wysokość kosztów zabezpieczeń czy też możliwość uzyskania karencji dotyczącej spłaty kapitału i odsetek. 

Coraz częściej przedsiębiorstwa podkreślają jak ważnym czynnikiem jest dla nich poziom kadry bankowej w szczególności zaś jej kompetencje. Czynnik ten nabiera coraz większego znaczenia wraz z rosnącą złożonością usług bankowych. Właściwy poziom kadry dotyczy poszczególnych rodzajów działalności banku, tj. 

➢ organizacji, zarządzania i administracji, 

➢ operacji bankowych, krajowych i zagranicznych, 

➢ analizy kredytowej, 

➢ rynku pieniężno – kapitałowego, 

➢ informatyki, 

➢ bankowej obsługi prawnej. 

W rzeczywistości przedsiębiorstwa uzależniają wybór banku od wielu jeszcze innych czynników. Jest to jednak ich wewnętrzna i indywidualna sprawa. 

Autor: Elżbieta Jachymczak