Regulamin

WSTĘP

 1. Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży dokonywanej przez sklep internetowy pod adresem https://jachymczak.pl zwany dalej „Sklepem” na rzecz klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny .
 2. Sklep internetowy pod adresem  https://jachymczak.pl  jest własnością spółki Marshal Academy Sp z o.o. ul. Prosta 4A, 32-005 Niepołomice, REGON: 385275129, NIP: 6832108159 zwanej dalej „Sprzedawcą”.
 3. Podmiot, który złożył zamówienie, korzystając z witryny https://jachymczak.pl,  jest zwany dalej „Klientem”.
 4. Składając zamówienie na stronie internetowej jachymczak.pl Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki w całości.
 5. Klienta obowiązuje treść Regulaminu, która znajduje się na stronie jachymczak.tempurl.host w chwili składania zamówienia.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w tym majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej Sklepu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 4. Korzystanie ze Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 6. Korzystanie ze Sklepu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronie internetowej Sklepu.
 7. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Sklepu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu w celu prowadzenia przez Klienta działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 8. Dostępność produktów i usług na stronie www.jachymczak.tempurl.host w danym momencie nie wskazuje ani nie jest gwarancją, że te produkty i usługi będą dostępne zawsze. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży dowolnego produktu w każdym momencie.
 9. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:

a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

c) korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

d) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,

e) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

f) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

g) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;

b) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

c) posiadanie przeglądarki internetowej:

– Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

– Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

– Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

– Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

– Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;

 1. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub innym oprogramowaniu. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte zostały pod adresem: https://jacymczak.pl/pliki-cookies
 2. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce Prywatności Sklepu dostępnej pod adresem: https://jachymczak.pl/polityka-prywatnosci/

II. REJESTRACJA I LOGOWANIE

 1. Marshal Academy Sp. z o.o. świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie Sklepu internetowego pod adresem. https://jachymczak.pl
 2. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest prawidłowe jego złożenie poprzez stronę internetowy https://jachymczak.pl
 3. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.
 4. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 5. Zawarcie Umowy Sprzedaży nie wymaga posiadania przez Klienta Konta założonego w drodze rejestracji. W przypadku niezarejestrowania się w Sklepie, z każdą kolejną wizytą w Sklepie i nowymi zakupami Klient będzie musiał ponownie wypełnić dane na Formularzu zamówienia.
 6. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. Ponadto podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta.
 7. Po zarejestrowaniu Konta Klienta Klient może zalogować się do Sklepu internetowego, podając wskazany podczas rejestracji adres e-mail oraz hasło.
 8. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w szczególności przez przesłanie Sprzedającemu żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
 9. Marshal Academy Sp. z o.o. może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:

a) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,

b) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,

c) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,

d) przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

 1. Marshal Academy Sp. z o.o. może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.
 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.
 3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Informacje podane w ramach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony Internetowej Sklepu.
 3. Złożone zamówienie jest ważne przez 7 dni od momentu jego wygenerowania w systemie. Po tym czasie zostanie automatycznie anulowane jeśli nie zostanie opłacone/odebrane/zrealizowane.
 4. Obligatoryjnym etapem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Kupującego niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji przez Kupującego niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 5. Klient składając zamówienie oświadcza, że w związku z uczestnictwem Pani/Pana w wydarzeniach organizowanych przez Akademię Kobiecej Przedsiębiorczości zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.  U.  z  2006  r.,  Nr  90,  poz.  631  z  późn.  zm.), wyraża zgodę na nieodpłatne, utrwalenie, wykorzystanie i powielanie zdjęć  oraz  nagrań  video wykonanych  podczas  wydarzeń,  bez  konieczności  każdorazowego  ich  zatwierdzania. Klient oświadcza, że wyrażenie zgody jest równoznaczne z wykorzystaniem zdjęć  i  nagrań  z  jego wizerunkiem  w  materiałach  promocyjnych  i  umieszczeniem  ich  na  stronie  internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych.
 6. Klient kompletuje zamówienie, wybierając towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia “DODAJ DO KOSZYKA” pod danym towarem znajdującym się na stronie internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia, wypełnionego zgodnie z informacjami podanymi w ww. formularzu, do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE” w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy Klientowi wyświetlany jest Formularz Informacyjny z informacjami określonymi w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów takimi jak cena łączna wybranych towarów oraz łączny koszt wybranego sposobu dostawy.
 7. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
 8. Sprzedawca ma prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia.
 9. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.
 10. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w Sklepie zamówionego przez Klienta towaru.
 11. W przypadku braku w Sklepie zamówionego towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
 12. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności towaru, Klient otrzymuje od Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu przez niego zamówienia do realizacji.
 13. Ceny na stronie internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze:
  a) stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;
  b) nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy;
 14. Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena towaru zawarta na stronie internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.
 15. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności w ostatnim kroku zakupu.
 16. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  a) przedpłata – płatność za pośrednictwem serwisów płatności internetowych Przelewy24 oraz PayPal na konto; 
  b) płatność przy odbiorze – zapłata do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki kurierskiej.
 17. W przypadku wyboru metody płatności Przelewy24 rozliczenie transakcji przy użyciu płatności elektronicznych (internetowych) przeprowadzane są za pośrednictwem systemu płatności “Przelewy24”. Operatorem kart płatniczych w przypadku transakcji realizowanych przez Przelewy24 jest DialCom24 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, Nr KRS 0000306513, zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie internetowej pod adresem:http://www.przelewy24.pl/regulamin.htm
 18. Nie jest możliwe łączenie różnych metod płatności wymienionych w pkt 15 przy opłaceniu jednego Zamówienia.
 19. Klient może modyfikować zamówienie, do chwili otrzymania na adres poczty elektronicznej Klienta informacji potwierdzającej nadanie przesyłki przez Sprzedawcę. W szczególności, zmiany mogą dotyczyć zakresu przedmiotowego zamówienia, anulowania całości lub części zamówienia, zmiany adresu dostawy, lub zmiany danych na fakturze VAT. W przypadku dodania przez Klienta nowych towarów do zamówienia będącego już w trakcie realizacji, lecz przed nadaniem przesyłki przez Sprzedawcę, może wpłynąć to na przedłużenie czasu realizacji zamówienia. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana przez Klienta z góry, zwrot odpowiedniej kwoty przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta.
 20. Sprzedawca realizuje zamówienie do 5 dni roboczych, zamówienie jest wysyłane najwcześniej następnego dnia po dniu dokonania zamówienia.
 21. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem dostawcy, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 22. W dniu wysłania towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 23. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy.
 24. Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
 25. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane towary.
 26. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do Sklepu internetowego przez dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.
 27. Sklep zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień bez udostępnienia kontaktu pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
 28. Sklep wystawia faktury VAT na życzenie Kupującego.

IV. WARUNKI DOSTAWY

 1. Sklep nadaje przesyłki wyłącznie na terenie Polski. Wysyłka poza granice Polski, wyłącznie do krajów Unii Europejskiej może odbyć się po uprzednim indywidualnym ustaleniu mailowym kosztów transportu.
 2. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej lub Klient dokona odbioru osobistego.
 3. Koszty dostawy towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie itp.) są wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy. Łączny koszt realizacji zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.
 4. Wyboru sposobu dostawy dokonuje Klient wypełniając formularz zamówienia.
 5. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem: Odbiór osobisty w siedzibie (towar gotowy 2h po złożeniu zamówienia), Inpost Paczkomaty (wysyłka w 24h robocze, maksymalny czas dostawy 5 dni), Kurier GLS (wysyłka w 24h robocze, maksymalny czas dostawy 5 dni).
 6. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien, w miarę możliwości, sprawdzić w obecności dostawcy stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki podczas przewozu wskazana jest, w miarę możliwości, odmowa odbioru przesyłki przez Klienta bądź spisanie w obecności dostawcy protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualne postępowanie reklamacyjne.

V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może zwrócić zakupiony w Sklepie Towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów (z zastrzeżeniem pkt. 5 i 6 regulaminu) składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Po złożeniu niniejszego oświadczenia, klient ma 30 dni na zwrot towaru.
 2. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu określonego w pkt. 1 Regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym w niniejszym rozdziale, Kupujący proszony jest o wypełnienie Formularza Odstąpienia od Umowy. Nie jest to jednak warunek konieczny do zwrotu towaru lub uznania reklamacji. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty został w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz został udostępniony jest w pkt. XII Regulaminu.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę sprzedaży Towaru uważa się za niezawartą.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego).
 6. Koszty odesłania towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi Kupujący, natomiast koszty zwrotu towaru przy reklamacji w razie jej uwzględnienia ponosi Sklep. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.
 9. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

VI. REKLAMACJE

 1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.).
 2. Reklamacja może polegać na:
  a. żądaniu doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy,
  b. domaganiu się stosownego obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy wraz ze zwrotem uiszczonej ceny.
 3. W przypadku reklamacji Kupujący proszony jest o wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem https://jachymczak.pl/formularz_reklamacji.pdf . Nie jest to jednak warunek konieczny do uwzględnienia reklamacji.
 4. Jeżeli Sklep, otrzymał od Klienta, żądanie reklamacji, i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 6. Celem rozpatrzenia reklamacji towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar jeśli to możliwe, wraz z dowodem zakupu. Reklamowany towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca w razie uznania reklamacji zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni.
 8. Reklamacji nie podlegają: towary posiadające uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji.

VII. GWARANCJA

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora.
 2. Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
 3. W przypadku towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.
  b) korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością towaru z umową.
 4. Termin do złożenia reklamacji wynosi rok licząc od dnia kiedy rzecz została Klientowi wydana.
 5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do niniejszych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.phpwww.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,

b) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresemwww.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001, nr 113, poz. 1214),

c) wrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej:www.federacja-konsumentow.org.pl.

 1. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiegowww.konsument.gov.pl.
 1. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

  Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.

  Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR ec.europa.eu/consumers/odr.

  Przypominamy jednocześnie adresy poczty elektronicznej Marshal Academy Sp. z o.o. do kontaktu z Klientami: elzbieta@jacymczak.pl
 2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

IX. ZWROT NALEŻNOŚCI

 1. Sklep dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14 dni w przypadku:
  a) rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia opłaconego z góry. Po uzyskaniu rabatu wynikającego z wartości zamówienia, w przypadku w którym klient dokonuje zwrotu części zakupionego towaru, a wartość pozostawionej część towaru nie przekracza kwoty uprawniającej do uzyskania rabatu, klient traci prawo do naliczenia rabatu, a należny na rzecz Klienta zwrot wartości zwróconego towaru rozliczany jest na podstawie cen towaru wskazanych na stronie Internetowej w dacie dokonania zakupu”;
  b) odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem w terminie 30 dni;
  c) obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku uznania reklamacji;
 2. Sklep dokonuje zwrotu płatności tyko na rachunek bankowy. 
  a) w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta.
  b) w przypadku zapłaty „za pobraniem”, Sklep dokonuje zwrotu na rachunek bankowy podany przez Klientaoraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, Klient nie przekaże Sklepowi wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sklep wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.
 4. W przypadku częściowego odstąpienia od umowy (zwrot częściowy), gdy dochodzi do złamania warunków promocji klient otrzymuje zwrot środków proporcjonalny do wartości pozostawionego produktu na warunkach ogólnych bez uwzględnienia promocji.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu:

– Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

– W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

– W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
 2. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do umowy. Załączniki te stanowią integralną część Regulaminu.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 19.01.2017 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

XIIZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat

MARSHAL ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. PROSTA 4A

32-005 NIEPOŁOMICE

e-mail: elzbieta@jachymczak.tempurl.host

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (numer modelu):

NazwaSymbol/rozmiarIlośćCena jednostkowa brutto
1    
2    
3    
4    

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*) _________________________

Data

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ____________________________

                                                                                     Imię i nazwisko

Adres konsumenta(-ów)____________________________________

Adres

__________________________________________________

                                                                                                                                             Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data_______________________________

(*) – Niepotrzebne skreślić